Regulamin sklepu

I. Informacje o Sklepie

1. Sklep internetowy heavymedication.com jest prowadzony przez firmę Creative Mofo Dariusz Ogrodny z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 36, 05-092 Dziekanów Leśny, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Łomianki pod nr 001467273/2013, posługującej się numerem NIP 525-222-40-90 oraz REGON 140643672 („Sklep”).

2. Sprzedaż oferowanych produktów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.heavymedication.com.

3. Wszystkie towary zawarte w ofercie sklepu internetowego heavymedication.com są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i legalnie wprowadzone do obrotu.

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

II. Rejestracja Klienta

1. Warunkiem dokonywania zamówień w naszym sklepie jest rejestracja Klienta, która jest konieczna przy pierwszych zakupach.

2. Przy kolejnych zakupach można posługiwać się podanym identyfikatorem i hasłem.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Creative Mofo Dariusz Ogrodnyz siedziba w Dziekanowie Leśnym danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

4. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

III. Realizacja zamówień

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza osobowego. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

2. Po otrzymaniu przez nas zamówienia generowane jest “automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia”, które zostaje odesłane na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o skontaktowanie się z nami.

3. Otrzymane przez klienta “automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia” jest wyłącznie informacją o otrzymaniu zamówienia, jego realizacja jest uzależniona od dostępności produktów.

IV. Dostawa i termin realizacji zamówień

1. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost, firmy kurierskiej InPost, w zależności od wyboru klienta.

2. Czas dostawy, podany jest przy składaniu zamówienia, w momencie wybierania ‘formy płatności i formy wysyłki’ i określa średni czas dostarczenia paczki przez wybranego dostawcę.

V. Formy płatności, formy wysyłki

1. Proponujemy następujące formy płatności:

– PayPal;

– przelew zwykły (przedpłata).

2. W przypadku płatności przelewem zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu przelewu na konto.

VI. Zwrot

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Prawo odstąpienia nie dotyczy:

a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary w postaci nagrań audialnych, wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach nie mogą być zwrócone po zdjęciu ich oryginalnego opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (klient może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury/rachunku). Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

5. Zwrot należności dokonywany w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraża zgodę na inny sposób zwrotu niezwiązany z dodatkowymi opłatami. Zwrot obejmuje kwotę uiszczoną przez Konsumenta za zakupiony towar oraz koszty przesyłki towaru ze Sklepu do Konsumenta.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIII. Reklamacja

1. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję producenta i podlega wymianie, jeśli posiada wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w trakcie przesyłania.

2. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

3. Po wykryciu niezgodności z umową prosimy o odesłanie towaru (rekomendujemy w tym zakresie przesyłką pocztową ekonomiczną) na adres Sklepu.

4. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru, ewentualnie zaoferuje do wyboru inne produkty znajdujące się w ofercie sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru (list polecony ekonomiczny), zostaną zwrócone przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Podane na stronie www.heavymedication.com ceny produktów oraz inne informacje o produkcie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny są cenami brutto podanymi w PLN i zawierają podatek VAT.

2. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny w magazynie Sklepu lub u dostawcy, został wycofany z oferty przez dostawcę lub z innych przyczyn Sklep nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep powiadomi o tym fakcie Klienta nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.